ZAPRASZAMY DO SKLEPU

DHG Warplon Polska sp. z o.o. umożliwia klientom składanie zamówienia na towary znajdujące się w ofercie asortymentowej spółki znajdującej się w zakładce „Zapraszamy do sklepu” w trybie i na zasadach określonych w poniższym regulaminie.Regulamin składania i realizacji zamówień

na produkty znajdujące się w ofercie asortymentowej DHG Warplon Polska sp. z o.o. 1. Niniejszy regulamin określa tryb składania zamówień na produkty znajdujące się w ofercie asortymentowej DHG Warplon Polska sp. z o.o. ( zwanej w dalszej części regulaminu „Spółką”) zasady ich realizacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Spółka oświadcza, iż w związku z faktem, iż towary zamówione w trybie określonym w niniejszym regulaminie będą wydawane klientom w miejscu siedziby Spółki, umowy sprzedaży zawarte w wyniku realizacji tych zamówień nie stanowią umów zawieranych na odległość jak i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. „o prawach konsumenta”.

REJESTRACJA KLIENTA ORAZ WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do złożenia zamówienia na produkt znajdujący się w ofercie asortymentowej spółki po uprzednim zarejestrowaniu.

 2. Rejestracja polega na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez DHG Warplon Polska sp. z o.o. w zakładce „rejestracja”

 3. Ceny oraz inne informacje o produktach znajdujących się w ofercie asortymentowej spółki w zakładce „Zapraszamy do sklepu”, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Cena poszczególnego produktu uwidoczniona w zakładce „Zapraszamy do sklepu” podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT

 5. Cena produktu uwidoczniona w zakładce „ Zapraszamy do sklepu” jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia. – czy ten zapis jest konieczny?

 6. W celu złożenia zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru zamawianego produktu a także wskazać następujące dane niezbędne do skutecznego złożenia zamówienia: imię i nazwisko (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną konieczne jest podanie pełnej nazwy przedsiębiorstwa), nazwę spółki, adres zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej ( w przypadku spółek adres siedziby), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, nr NIP, produkt, ilość produktu.

 7. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Wyślij zamówienie”

 8. Po złożeniu Zamówienia Spółka niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem.- nie rozumiem Od momentu potwierdzenia otrzymania zamówienia Spółka ma 24 godziny na potwierdzenie przyjęcia zamówienia co będzie oznaczało gotowość jego realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje przez przesłanie klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail.

 9. Po przyjęciu zamówienia w sposób określony w pkt 8 pracownik Spółki skontaktuje się w formie telefonicznej - dzwoniąc na nr telefonu podany w zamówieniu – z Klientem w celu ustalenia szczegółów odnośnie terminu wydania zamówionego towaru oraz formy ( gotówka, przelew ) i terminu płatności.

 10. Termin odbioru towaru będzie uzgadniany indywidualnie z Klientem jednak nie będzie on mógł być dłuższy niż 7 dni od daty przyjęcia zamówienia przez spółkę. Brak odbioru zamówionego produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zamówienia przez Spółkę będzie skutkować automatycznym wygaśnięciem wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających ze złożonego zamówienia oraz możliwością obciążenia Klienta karą umowną w wysokości 15% ceny zamówionych produktów.

 11. Wydanie towaru Klient będzie potwierdzał własnoręcznym podpisem na dokumencie wydania towaru WZ oraz fakturze Vat. W przypadku gdy Klientem będzie osoba fizyczna przed wydaniem zamówionego produktu Klient przekaże spółce informację o posiadanym przez siebie numerze PESEL w sposób umożliwiający weryfikację jego prawdziwości ( np. przez okazanie dowodu osobistego ).

 12. W przypadku gdy zamawiającym Klientem będzie spółka prawa handlowego osoba odbierająca w jej imieniu zamówiony produkt - o ile nie będzie ona osobą uprawnioną do reprezentacji spółki - będzie zobowiązana wykazać się pełnomocnictwem do odbioru w imieniu spółki zamówionych produktów. Stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji klienta, będzie musiało być dostarczone Spółce przed uzgodnionym terminem odbioru towaru. Pełnomocnictwo powinno być dostarczone Spółce pocztą zwykłą, emailem lub faksem z kont teleadresowych należących bezpośrednio do Klienta.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące zamawianego towaru należy składać niezwłocznie po zbadaniu i ujawnieniu wad jednakże nie później niż w terminach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dhg_warplon@o2.pl

 2. Spółka ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Spółki w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem strony internetowej spółki jest spółka.

 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez spółkę za pośrednictwem jej strony internetowej zbierane są w celu realizacji składanych w trybie Regulaminu zamówień.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie spółki oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia.

 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926 z późn.zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. „o prawach konsumenta” oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Spory powstałe pomiędzy Spółką a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.06.2015r.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.